TUN +

Prosjektets overordnede konsept er basert på Klyngetunet, som en historisk og karakteristisk bosettingsform på Vestlandet. Den tette og organiske bygningsstrukturen som klyngetunene representerer, kan være en inspirasjonskilde og forbilde for moderne boligbygging. Særlig i distriktene (spredtbygde strøk) uten massive bykjerner, er det behov for å utvikle utbyggingsprinsipp som kan imøtekomme det sosiale behovet som de fleste mennesker har og styrke solidariteten.

På Vestlandet er det viktig å konsentrere bebyggelsen på minst mulig areal i forhold til dyrka mark. I tillegg er det viktig å ta hensyn til topografi, flom og rasfare. En konsentrasjon av bygninger gir også rimeligere utbygging både i forhold til terrenginngrep og ledningsnett, og vil også kunne legge grunnlag for fellesløsninger når det gjelder energikilder og utslipp.

Å tenke klyngetun-prinsipp i fysisk planlegging i kommunene har utvilsomt mange fordeler. I tillegg til å være arealbesparende, kan man også lettere oppnå en helhetlig utbygging. Inngrepene kan samles og utbyggingsperioden kan konsentreres i tid. Ledningssystem (vann, kloakk) og veg vil kunne bli kortere, renovasjon, vegvedlikehold og gatelys kan konsentreres, noe som også vil gi økonomiske innsparinger.

Tun+prosjektet skal omfatte utvikling av en alternativ modell for boligbygging basert på miljøhensyn og (klynge)-tun-prinsippet hvor lokal stedsidentitet utnyttes og forsterkes (hustype, materialbruk, vegetasjon) og seniorer med universell utforming. Modellen som er utviklet gjennom Tun + prosjektet skal ellers være fleksibel og skille seg kvalitativt ut. 

Prosjektets innhold er basert på de erfaringer vi har bl.a. med bygging av Ulsmåg skole og med Campus Evenstad. Dette har vært hovedkilden for kunnskap om massivtre og tekniske løsninger. I forbindelse med spesielt Campus Evenstad, har vi gjennomført en rekke workshops og detaljstudier, som har gitt indirekte input til en del av de løsningene som er valgt i TUN+ prosjektet. I denne forbindelse har vi hatt et tett samarbeid med Treteknisk Institutt, ZEB- miljøet i Trondheim (Sintef) m flere. Vi har også brukt Silvinova AS v/Ola Øyen direkte for utvikling av tretekniske løsninger i forhold til veggoppbygging, sammenføyninger og elementfilosofi for produksjon.

Vi har hatt møter med Massivlust i forhold til oppbygging av elementtyper, noe som har endt opp med valg av enkle elementløsninger basert på standard produksjon, for å holde prisene nede.

I forbindelse med formidling av temaene knyttet opp til TUN+ har Ola Roald deltatt i en rekke seminarer og møter bl a med flere kommuner og fylkeskommuner og trefaglige miljøer i hele landet.  Her har vi også innhentet kunnskap som har kommet til nytte i TUN + prosjektet.

Det er et primært ønske at boligen skal ha en forenklet teknologisk løsning på tekniske anlegg. I forbindelse med ventilering av boligen, har vi hatt møter med ventilasjonskonsulent og med leverandør av nye teknologiske løsninger på ventilering, for å kunne oppnå en mest mulig naturlig ventilering av boligen.

I forbindelse med prototypen har vi hatt et tett og omfattende samarbeid med NMBU og Anergy (et selskap som jobber med energiløsning med vinterlagring), for en optimal energiløsning. Noen av erfaringen herfra har også bidratt til løsninger for den første, en demobolig, til miljøboligene på Skoppum som kontoret arbeider med i disse dager.

Se mer på www.tunpluss.com