Cicignon skole, 1 - 10 byskole i Fredrikstad

1.pris i plan- og designkonkurranse år 2002.

Cicignon skole er sentrumsskolen i Fredrikstad og består til dels av bevaringsverdige bygninger, bla tegnet av Arnstein Arneberg. Kontoret har her samarbeidet med fylkeskonservatoren om løsninger. Halvparten av bygningsmassen består av eksisterende bygg og det er lagt stor vekt ved tilpassing og integrering av denne. Det er laget en totalombygging av eksisterende bygningsmasse for å tilpasses til dagens krav til moderne pedagogikk og undervisning. Den nye bebyggelsen benyttes til å danne nye skjermede (urbane) ute- og innergårder for elevene.
Lokalene er tilpasset for å tilfredsstille kraven til moderne undervisning gjennom rom i varierende karakter, størrelse, form og åpenhet. Det er lagt stor vekt på sambruk og effektiv utnyttelse av arealene og lite bruk av korridorer.

Mellom eksisterende bygg er det laget et stort sentralt fellesrom – skolens hjerte - ”hallen”, som har direkte adkomst fra den gamle skoleporten, som fremdeles fungerer som hovedinngang til skolen. Hallen er et nybygg i to etasjer, og inneholder fellesfunksjoner som kantine, scene, musikkrom ol. Skolens fellesfunksjoner og administrasjon ligger i tilknytning til hallen. De gamle fasadene lager vakre kulisser/vegger i rommet og gir rommet karakter. Det indre fellesrommet fungerer som et sosialt og arkitektonisk samlingspunkt.

De nye bygningene skiller seg fra de eksisterende murbygningene ved bruk av lettere materialer som tre og glass.

Ola Roald as ble tildelt Arnstein Arnebergprisen for Cicignon skole år 2009.


•    Oppdragsgiver:                 Fredrikstad kommune
•    Prosjektpris:                ca 250 mill.kr
•    Areal nybygg:                    ca 4000 m2   
•    Areal total ombygging:            ca 5000 m2   
•    Ferdigstilt:                2008