Nedre Langgate

Ola Roald AS var ett av tre kontorer som ble valgt ut til å delta i parallelloppdrag for Tønsberg kommune våren 2014. Oppdraget var å utarbeide en mulighetsstude som diskuterte hvordan områdene rundt Nedre Langgate skal utvikles i fremtiden. Tønsberg sentrum er i dag delt i en øvre og nedre bydel, med Nedre Langgate som en barriære mellom de to. En utfordring i dagens sentrum er at kjøpesenteret i nord trekker mye av livet ut av nedre bydel, og at det mangler et tyngdepunkt som skaper liv og attraktivitet i nedre bydel. 

Hovedgrepet «Tverrbrygga» :

Vårt forslag er at man etablerer et tyngdepunkt i nedre bydel, «Tverrbrygga»,  hvor det etableres offentlige funksjoner slik at det dannes en motpol til kjøpesenteret. Tverrbrygga vil også fungere som en gangforbindelse som knytter de to bydelene sammen, på tvers av Nedre Langgate, og forbinder byen med fjorden.

Ny bebyggelse med røtter i historien:

I tilleggt il hovedgrepet etableres det et sett med regler for utforming og plassering av ny bebyggelse. All ny bebyggelse skal følge en struktur som er basert på den gamle middelalderbyens bygnings- og gatestruktur. Den gamle strukturen går på tvers av nedre Langgate, og den nye bebyggelsen vil derfor bidra til at barriæren løses opp slik at Nedre Langgate igjenn blir en attraktiv gate i sentrum. Det gis retningslinjer i forhold til høyder, bredder, materialitet og estetikk, som ny bebyggelse må følge. På denne måten bevares Tønsberg sin identitet og historie, samtidig som man legger til rette for moderne bebyggelse på middelalderbyens premisser.

Mulighetsstudien vil benyttes som grunnlag for utforming av ny byplan for Tønsberg sentrum.