Meieribyen

I forbindelse med utforming av ny sentrumsplan har kommunen engasjert Ola Roald AS til å gjøre en mulighetsstudie for utvikling av sentrum.  Meieribyen har fått navnet sitt fra det gamle meieriet, som tradisjonelt sett, har vært hjertet i tettstedet. I senere tid har handelen flytett seg til søndre del av sentrum, og større næringsaktører har etablert seg her. Dette har ført til at det i nordre del av sentrum står mange tomme næringslokaler, selv om det er her kommunesentrum, med kommunehus og bygdemuseum, er plassert. Sentrum oppfattes i dag som lite definert, og hovedgaten har en utflytende karakter. Det er mangel på leiligheter i området, og tilbudet for de som ønsker noe annet enn en tradisjonell villa begrenser seg til noen få leilighetsprosjekter i sentrum.

Hovedgrep:

Det gamle meieriet rustes opp og gjenåpnes som Meieribyens naturlige møtested. Kommuneadministrasjonen flyttes hit, og sammen med et nytt bibliotek og forsamlingshus dannes et torg som vil bli det naturlige samlingspunktet i tettstedet. Hovedgata fortettes med boliger, og man legger til rette for en fremtidig utvidelse av skole og idrett i nord. Slik samles sentrum, og hovedgata forsterkes og strammes opp. Det legges til rette for en trinnvis utbygging, hvor områdene rundt Meieriet og torget prioriteres, mens den resterende utbyggingen kan foregå etappevis etter behov.