KNARVIK BARNESKULE

Prekvalifisert Konkurranse 2016

HOVEDGREP/SITUASJON

Vårt forslag er et skoleanlegg som bidrar til å styrke Knarviks identitet som sted. Detnye bygget tilpasser seg til eksisterende topografi og bebyggelse, og skaper nye møteplasser og kommunikasjonslinjer mellom de forskjellige aktivitetene i området. 

Forslaget ivaretar gangstien som ligger inne i reguleringsplanen og går gjennom området. Denne går opp mellom skolen og hallen, over kantine/fellesområde og passerer hovedinngangen. Fra vestsiden er det en naturlig sti opp til platået over kantina, og her er det lett tilgjengelig heis rett ned til hovedinngang/fellesarealene. 

Forhold til Knarvik sentrum og nærmiljøet

Bygget, i to etasjer, ligger dempet i terrenget. Det er likevel synlig i form av endefasaden på idrettshallen som vender mot Knarvik sentrum, uten at dette vil konkurrere med kirketårnet. Gavlfasaden kan vurderes benyttet til kunstnerisk utsmykning og gjøres ekstra flott. Samtidig vil lys fra aktiviteter i hallen strømme ut og formidle aktivitet.

Synlighet og tilgjengelighet i nærmiljøet

Vårt mål er at bygget skal være tydelig og lett å forholde seg til, samtidig somdet ikke skal virke dominerende i situasjonen. Ved å dele bygget i to nedskaleres størrelsen og vi får uttrykt skolen og hallen som de to hovedfunksjonene. De fremstår likevel tilknyttet hverandre med hovedinngang og fellesarealer. Skolebygget er ytterligere nedskalert ved å benytte nisjer som trekker seg inn i volumet og noen steder bokser som stikker ut. Dette øker også dagslysinntaket. 

Det er en felles hovedinngang til både skole og hall. Denne ligger i det nordøstre hjørnet på bygget og er både lett synlig og lett tilgjengelig. Den ligger rett ved bussholdeplassen og parkeringen, HC-parkering etc og gir en enkel og tydelig adkomst til hele anlegget.

De to høydedragene åpner opp for en flott utsikt mot Knarvik sentrum, innsjøen Kvassnesstemma og Osterfjorden i syd. Det er viktig at det nye skoleanlegget åpner opp for forbindelser fra sentrum og boligbebyggelsen i syd og andre steder.

Bygningsform

Bygningsformen er rasjonell og stram,  med unntak av ett større mer organisk og lekent utspring i fasaden i forbindelse med mediateket. Det er også flere mindre fargerike lommer rundt bygget som fungerer som luneog mer lokale små uterom inntil bygget. Det at fasaden springer inn og ut flere steder, gir også mulighet for å ta inn mer dagslys i rommene.

Det er hovedsakelig én større utkraging i bygget og det er i forbindelse med hovedinngangen mot øst og parkeringsplassen her. Dette blir et tydelig og gjenkjennbart motiv som igjen i kombinasjon med tydelig farge definerer en klar hovedinngang.

Adkomster 

Hovedinngangen ligger sentral i bygget og benyttes både for skolen og hallen og på en slik måte at hallen kan benyttes uavhengig av skolen. Øvrige innganger er fordelt på en tydelig og hensiktsmessig måte rundt bygget slik at man for den god og naturlig spredning av elevene:

-Trinn 1 og 2 deler inngang i 1. etasje mot syd rett ved siden av SFO. På denne måten kan man benytte parkeringsplassen ved kirka. Her er det direkte gangforbindelse fra p- plassen til inngangen, med ca 2 m terrengfall som tas opp av sentralt plassert trapp og rampe. Inngangen ligger ved det mest skjermede utearealet sentralt i anlegget og med gode solforhold hele skoledagen og for SFO.

-Trinn 3 og 4 trinn har direkte inngang til 2 etg via terreng og rampe (ca 1,5 m høydeforskjell). Inngangen ligger på vestgavlen av skolen og gir disse elevene direkte tilgang til det store og spennende utearealet på høyden vest på tomta.

-Trinn 5, 6 og 7har egen innganger fra sør i 2. etasje, direkte fra taket over garderobedelen. Her er det kort vei fra parkeringsplassen i øst og hovedinngangen. Det er lagt til rette for at elever kan benytte hovedinngangen og heis, for å komme inn i trinn-arealene på samme sted som i 2. etasje (fra taket over 1 etasje). 5. trinn har egen inngang til sitt trinnareal, mens 6. og 7. trinn deler inngang. Heisen som ligger i denne inngangen kan også benyttes fra utsiden og direkte ned i fellesarealene/hovedinngang, slik at tilgjengeligheten til taket er optimalt ivaretatt.

-Inngangen til LOAS er fra nordvest. Her er det mulig å kjøre inntil med bil, for de som skulle ha behov det, samtidig som det er enkel tilgjengelighet fra begge parkeringsplasser

Transparens og dagslys

Dagslys og åpenhet er en vesentlig kvalitet i et moderne skolebygg. Forslaget vårt er formet på en slik måte at absolutt alle bruksrom, dvs undervisningsrom, grupperom, spesialrom, møterom, kontor og samtalerom har direkte dagslys. De fleste store rom har dagslys fra flere sider, noe som øker romopplevelsen og kvaliteten. Det er også lagt inn overlys i takflaten, slik at man får lys inn i midten av bygget. Glassvegger i bl.a. grupperommene bringer dette lyset videre de felles samlingsarealene i hvert trinn.

Vi har generelt lagt vekt på muligheten for å kunne se gjennom bygget og har flere steder åpnet mellom rommene, med innvendige glassvegger etc. Dette skaper en transparent skole, som gir trygghet og trivsel. Graden av åpenhet kan reguleres med omfanget av glass (avklares i en evt samspillsfase), og/eller bruk av gardiner el l. 

ELEVENES AREAL

Undervisningsrom

Hvert trinn har sin egen avdeling fordelt jevnt rundt hele bygget med læreravdelingen sentralt plassert mellom disse.  Løsningen gir en tydelig men forskjelligartet identitet til hver inngang og da også trinnene som er tilknyttet. Likevel er alle undervisningsrommene i avdelingene samlet på en slik måte at det er enkelt å rokere på bruken av rommene i forhold til hvilke trinn som benytter de respektive rommene. Dette gir en fleksibilitet i forhold til eventuelle endringer på sikt i hvordan skolen ønsker å fordele trinnene. I alle avdelingene er det mindre soner for sosiale møter og fellesarealet gjør at alle har tilgang til alle undervisningsrom. Dette gir også god fleksibilitet. Alle avdelingene ligger rundt hjertet og har derfor kort vei hit og til alle spesialrom som også ligger i forbindelse med hjertet.

Fellesarealet ”Hjertet”!

Skolens sentrale rom med kantine, amfi og mediatek er skolens hjerte, og ligger i skolens midterste sone i umiddelbar nærhet til tomtens laveste og mest skjermede uteområde mot sør. Rundt hjertet ligger alle fellesfunksjoner og spesialrom og spesielt auditoriet og musikkrommet, som ligger rett foran og på siden av amfiets scene, og legger opp til en meget effektiv logistikk av bakrom og tilleggsrom i forbindelse med forestillinger og andre events på scenen. 

Når det gjelder fleksibel vegg mellom amfi og auditorium, må dette avklares for å kunne ivareta lydproblematikk. Ønsker man auditoriet som et separat rom vil det fortsatt kunne ligge i denne plasseringen, og det vil da kunne benyttes som bakrom til forestillinger i amfiet. 

Kantinen ligger i enden av aksen som binder hovedinngangen med uteplassen i sør. Glassfasaden med dører hele veien kan åpnes opp om sommeren og utvide kantinen. I tillegg kan kantinen utvides innvendig også for eksempel ved større arrangementer, med trimrommet som ligger rett i bakkant. Kantinekjøkkenet og spiserommet ligger ved siden av hverandre mellom spe-sialrommene til matfagene og kantina og muliggjør sambruk mellom disse. Når utvidet, og eventuelt i forbindelse med amfiet, kan det samles mange mennesker her. Man kan med enkle grep legge til rette for servering av mat som tilberedes i skolekjøkkenet. For øvrig kan spiserommet, og skolekjøkkenet,  enkelt benyttes av elever med spesielle behov og for SFO, som begge ligger rett ved. Kantinen ligger også i direkte forbindelse med en skrå akse som forbinder hjertet med flerbrukshallen, dens vestibyle og garderober, og vil fungere godt i samspill med aktiviteter i flerbrukshallen. 

Amfiet har direkte kontakt til alle fellesfunksjoner i tillegg til SFO, som med enkelhet kan benytte både amfiet og de andre funksjonene rundt hjertet, som bibliotek og skolekjøkken. 

Amfiet fører opp til 2 etasje hvor de fleste av skolens klassetrinn befinner seg sammen med lærerkontorene, personalrom og mediateket i midten.  Rett utenfor mediateket som er en del av det store rommet over amfiet, kommer man ut til det generøse uterommet over garderobedelen, som fungerer som offentlig passasje (mellom skole og hall) gjennom området, samt som en del av aktivitetsflaten for de store barna. Herfra får man også et overblikk inn i hallen gjennom et strategisk plassert vindu.

Garderobetaket vil fungere som en terrasse med store fine trapper ned på hver side, både til parkeringen i øst og ned til det nedtrappende uterommet foran kantinen mot syd. Terrenget beveger seg oppover mot hallen og gjemmer deler av garderobedelen og terrassen over inn i et terrengdrag som omkranser hallen. Dette mener vi vil skape interessante overganger mellom uteområdets harde flater og tomtens myke natur, samtidig som hallen adskilles visuelt litt mer fra skolen og nedskalerer anlegget. Splitten mellom hall og skole, skaper også en mer åpen og lysere adkomstsituasjon mot øst. 

Hjertet rundt amfiet åpner seg opp i 2 etasjer og skaper visuell kontakt mellom de to etasjene. Dette store rommet vil bli gjennomlyst og oppleves som skolens kommunikasjonsnav hvor elever, personale og eksterne brukere vil møtes. Dette gjelder enten det er spesielle arrangement eller tilfeldige møter i det daglige livet når man beveger mellom de forskjellige aktivitetene. 

 

-inkludere kantine og skolekjøkkenet med spiserommet til ekstern bruk

-alle spesialrom har enkel og separat tilgang utenifra i tillegg til fra fellesarealene, og kan med letthet leies ut til kursaktivitet og lignende, enkeltvis eller samlet.