EVJEN SKOLE

Prekvalifisert Konkurranse, 2016

HOVEDGREP/SITUASJON

Skala 

Evjen skole ligger som en del av den kontinuerlige bebyggelsen som strekker seg fra Orkanger sentrum og sørover langs Orkla. Området består av en sammensatt bebyggelse bestående av bolighus i varierende størrelser og større bygg i form av butikker, næringsbygg, kjøpesenter og offentlige institusjoner i forskjellige former. Det er relativt store sprang mellom bygningsvolumene, noe som gir et karakterisk spill og store kontraster mellom små og store volumer. Dette kan overføres til det nye skolebygget. Selve tomten er bebygd med to eldre bygg, samt en barnehage. Formspråket er enkelt og tradisjonelt. 

Ved gjennomføring av de to planlagte byggetrinnene, vil forslaget vårt bestå av to bygningsvolum som på sin måte gjenspeiler variasjonen i skala ellers på stedet – ett stort og ett lite bygningsvolum. Det store volumet inneholder undervisningsareal til de største elevene og fellesareal/flerbrukssal, mens det lille volumet inneholder undervisningsareal til småskolen og SFO. 

Bygningsformer

Bygningsformen er tradisjonell, med store og omfavnende saltak med generøse takutspring. Takene på de nye bygningsvolumene er tenkt utformet med ett lett uttrykk bestående av metalltekking og tynn gesims. Takformen er stram og enkel. Fasadene vil være mer lekne i formen, ved at de springer inn og ut. Dette gir mulighet for å ta inn mer dagslys i rommene og sprangene skaper små uterom inntil bygget, markerer hovedinngangen etc. Det store takutspringet vil gi ly for regnet og beskytte trefasadene. På denne måten vil prosjektet også kunne tåle omgjøringer i samspillsfasen, da fasadelivene kan justeres, uten at dette rokerer ved hovedgrepet. 

Adkomster

Hovedatkomst og øvrige innganger er fordelt på en hensiktsmessig måte rundt bygget. Hovedinngangen ligger ganske midt på fasaden mot sør, slik at man, ved ferdigstillelse av begge byggetrinn, kommer inn sentralt i bygget. Dette gir korte kommunikasjonsveier til de forskjellige funksjonene og et sentralt torg i byggeriet. Øst for hovedinngangen ligger egen inngang til gymsalen, som kan benyttes når resten av bygget er stengt. Denne inngangen er også adkomst til avdelingen for elever med spesielle behov. Elevinnganger for øvrig er fordelt på de to undervisningsavdelingene, slik at man får en god og naturlig spredning av elevene. De eldste elevene har sin avdeling i 2 etasje. Fra utearealet fører en bred trapp opp til et generøst ”uteareal” foran inngangene til garderobene. 

Det er egen personalinngang i 1 etasje, rett ved personalgarderobene.  Varelevering kan enten skje via hovedinngangen, gymsalinngangen, direkte til skolekjøkkenet eller via personalinngangen, avhengig av hva som skal leveres. 

Transparens og dagslys

Dagslys og åpenhet er en vesentlig kvalitet i et moderne skolebygg. Forslaget vårt er formet på en slik måte at absolutt alle bruksrom, dvs undervisningsrom, grupperom, spesialrom, møterom, kontor og samtalerom har direkte dagslys. De fleste store rom har dagslys fra flere sider, noe som øker romopplevelsen og kvaliteten. Det er også lagt inn overlys i takflaten, slik at man får lys inn i midten av bygget. Glassvegger bringer dette lyset videre inn til teorirommene. Noen steder er det åpent mellom etasjene, og her er det overlys, som da strømmer gjennom bygget. 

 

Vi har også lagt vekt på muligheten for å kunne se gjennom bygget og har åpnet mellom rommene, med innvendig glassvegger etc. Dette skaper en transparent skole, som gir trygghet og trivsel. Graden av åpenhet kan reguleres med omfanget av glass (avklares i en evt samspillsfase), og/eller bruk av gardiner el l.