Eiganes Skole og den Franske skolen

Eiganes barneskole skal bygges ny sammen med den franske skolen, et nytt nærmiljøsenter samt en forsterket avdeling for autister (ESA). Dette blir samlet i et bygg som knytter seg på dagens hovedbygg med en bro, i tillegg blir eksisterende gymbygg bevart.

Skolen skal BREEAM sertifiseres med karakteren Very Good. Det vil derfor bli lagt ekstra stor vekt på bla miljø og brukermedvirkning.Skolebygget blir i 2 etasjer med tekniske rom og overlys på tak. Hovedinngang blir mot øst, og skoleelevene har sine egne innganger direkte fra skolegården.Nærmiljøsentret ligger som et bindeledd – hjerte mellom de to skolene. Mot nærmiljøsentret og dess aula knyttes skolenes mediatek og musikkrom. I 2 etasje ligger de begge skolenes administrasjon og personalrom, nært hverandre for å fremme sambruk og samarbeid mellom skolene.

 Eiganes skole er barneskole 1-7. trinn. Skolen er en 2,5 parallell og planlagt for ca 500 elever og ca 80 ansatte. Hvert trinns arealer består av desentralisert inngang, garderobe for trinnet, baseareale – (dvs. fellesområde for trinnsamling med trapp, gruppearbeid og ulike måter å drive undervisning på), grupperom og lager knyttet opp mot basearealet, og baserom med undervisning for hele klassen. Dette gir fleksible arealer med lite korridorer. Skolen skal gi et fleksibelt bruk for fremtidens skiftende pedagogikker.

 Administrasjonsarbeidsplasser ligger i 2 etasje i nybygget, for Eiganes skole er administrasjon og personalrom knyttet til eksisterende bygg, som inneholder lærerarbeidsplasser og spesialrom,  med en bro- så at man kan gå tørrskodd mellom nytt og gammelt bygg.

 Den franske skolen 1-10 trinn er bygget opp med klasserom og spesialrom knyttet opp mot et fellesrom med grupperom. Skolen er beregnet for 160 elever, og ca 20 ansatte. Rommen er dimensjonert og utformet for at evt. i fremtiden kunne brukes av det norske skolesystemet. Spesialrom ligger knyttet opp mot nærmiljøsentret.

 Det er lagt stor vekt på at få inn rymd og lys i alle arealer som brukes av elever og personal. Det er lagt inn gode takhøyder på over 3m i baserom, og mye dagslys gjennom vinduer i fasade og overlys. Dette for å lage et bedre miljø før læring.

 

   Oppdragsgiver:        Stavanger kommune

 •  Areal nybygg:           ca 7055 m2   

 •  Byggestart:              januar 2015